Warunki sprzedaży, dostaw i gwarancji Megal dla konsumenta

„MEGAL” zwany dalej Sprzedającym sprzedaje, a Kupujący kupuje towary określone w umowie na następujących warunkach:

 

A. CENA
1. Ceny ustalone w umowie są cenami netto (bez podatku VAT). Do ustalonych cen jest doliczany podatek VAT w wysokości obowiązującej dla kupowanych towarów w dniu podpisania umowy.
Sprzedający ma prawo do zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany stawek podatku VAT, jak również innych obciążeń podatkowych.
2. Jeśli w Umowie nie ustalono inaczej, to wysokość zaliczki w stosunku do wartości umowy wynosi 50% (pięćdziesiąt) procent dla zamówionego towaru.
3. W przypadku powstania zaległości płatniczych z tytułu nie wpłacenia przez Kupującego zaliczki w pełnej wysokości, Sprzedający może odstąpić od umowy.

 

B. PŁATNOŚĆ I DOSTAWA
1. Miejsce i termin dostawy/odbioru, jak również formy i terminy wpłaty zaliczki i płatności końcowej, ustalone są w treści umowy.
2. Wpłata zaliczki określonej w umowie jest warunkiem realizacji tejże umowy.
3. Za dzień dokonania płatności uważa się dzień wpłaty gotówki do kasy Sprzedającego a w przypadku przelewu dzień wpływu na konto Sprzedającego.
4. Realizacja ekspresowa rozpoczyna się w dniu otrzymania zamówienia i potwierdzeniu wpływu zaliczki.
5. Płatność końcowa gotówką może być dokonana w lokalnym biurze Sprzedającego wyłącznie na życzenie Kupującego przed dostawą. W pozostałych przypadkach płatność dokonywana jest w momencie odbioru na ręce upoważnionego przedstawiciela Sprzedającego.
6. Kupujący zobowiązuje się do odbioru zakupionych towarów w ustalonym terminie (terminach):
a) jeżeli Kupujący odbiera towar własnym transportem, Kupujący powiadomi Sprzedającego z minimum 2 dniowym wyprzedzeniem o terminie odbioru i odbierze towar w godzinach pracy magazynu Sprzedającego. Magazyn czynny w dni powszednie w godz. 8.00 – 16.00.
b) w przypadku zakupu towarów z dostawą Sprzedający powiadomi Kupującego z minimum 2 dniowym wyprzedzeniem o terminie dostawy
c) w przypadku zakupu towarów z montażem Sprzedający powiadomi Kupującego z minimum 2 dniowym wyprzedzeniem o terminie montażu
7. W razie zwłoki w udostępnieniu obiektu niezbędnego do wykonania montażu, jak również przerwy w jego wykonaniu spowodowanych przez Kupującego i uniemożliwiających zakończenie prac montażowych, termin może ulec zmianie.
8. W przypadku odbioru zakupionych towarów własnym transportem z magazynu Sprzedającego wszystkie ryzyka uszkodzenia lub utraty towarów przechodzą na Kupującego z chwilą dokonania odbioru towaru. Odbiór ilościowy i jakościowy odbywa się przed załadunkiem. Kupujący zobowiązany jest do odbioru zakupionego towaru przy użyciu środków transportu przystosowanych do przewozu szkła budowlanego i stolarki okiennej.
9. W przypadku zakupu towarów z dostawą wszystkie ryzyka uszkodzenia lub utraty towarów przechodzą na Kupującego z chwilą rozpoczęcia rozładunku, przy czym Kupujący zobowiązuje się do właściwego technicznego przygotowania i przeprowadzenia rozładunku oraz zapewnienia miejsca do składowania dostarczonego towaru.
10. W przypadku zakupu towarów z montażem wszystkie ryzyka uszkodzenia lub utraty towarów przechodzą na Kupującego z chwilą zakończenia montażu.
11. W przypadku braku możliwości rozładunku z przyczyn leżących po stronie Kupującego pokryje on koszty składowania i ubezpieczenia w zryczałtowanej wysokości 0,33% wartości umowy dziennie, nadto koszty ponownego transportu.
12. Sprzedający zastrzega sobie prawo do realizowania dostawy partiami po wcześniejszym ustaleniu między stronami. W przypadku, gdy umowa jest realizowana przez Sprzedającego partiami, Kupujący zobowiązany jest do zapłaty każdorazowo za dostarczony faktycznie towar odliczając proporcjonalnie wpłaconą zaliczkę.
13. Przekazanie towarów Kupującemu odbywa się zawsze na podstawie protokołu odbioru. Podpisanie protokołu przez obie strony bez zastrzeżeń oznacza, że towar lub jego uzgodniona partia przekazana została w ilości ujętej w protokole i nie posiada wad jawnych.

 

C. ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI
1. Sprzedający zastrzega sobie prawo własności wszystkich towarów objętych umową i dostarczonych Kupującemu (zarówno zamontowanych jak i nie zamontowanych) do chwili zapłaty całej należności Sprzedającemu, wynikającej z wartości umowy oraz ewentualnych dodatkowych kosztów transportu lub odsetek za zwłokę.

 

D. REKLAMACJE WAD JAWNYCH PRZY ODBIORZE
1. Reklamacje ilościowe oraz stwierdzenie wad jawnych, takich jak np.: uszkodzenia mechaniczne, pęknięcia i stłuczenia szkła czy głębokie zarysowania, powinny być zaznaczone w protokole odbioru pod rygorem utraty wszelkich roszczeń z tego tytułu.
2. Jeśli odbierany partiami towar ma wady jawne, Kupujący ma prawo odmówić płatności za wadliwy towar, który po naprawie lub ewentualnej wymianie zostanie niezwłocznie tj. w terminie do 14 dni przekazany Kupującemu. Kupujący jest jednak zobowiązany zapłacić za dostarczony w partii, nie reklamowany towar.

 

E. GWARANCJA
1. Sprzedający udziela na zakupione towary 12 miesięcznej gwarancji, której bieg rozpoczyna się od dnia odbioru, dostawy lub montażu.
2. Uprawnienia z tytułu gwarancji są związane z prawem własności i powstają w momencie uregulowania wszelkich płatności związanych z dostarczonym towarem.
3. Sprzedający gwarantuje wysoką jakość wyrobów i ich zgodność z odpowiednimi normami i tolerancjami właściwymi dla typu wyrobów.
Na szkło obowiązują normy: PN-EN ISO 12543-5; PN-EN ISO 12543-6; PN-EN 1279.
Szyby specjalistyczne mogą zostać trwale oznakowane znakiem Producenta o średnicy 30mm.
4. Gwarancja nie obejmuje:
a) uszkodzeń mechanicznych powstałych z winy Kupującego lub osób trzecich,
b) uszkodzeń wynikających w użytkowania niezgodnego z instrukcją użytkowania i serwisu, przekazaną przez Sprzedającego, Kupującemu
c) uszkodzeń powstałych z powodu nieprawidłowego montażu
d) uszkodzeń powstałych na skutek normalnego zużycia
5. Szkło przetworzone nie podlega reklamacji.
6. Zgłoszenia wad ukrytych muszą być składane w formie pisemnej, niezwłocznie tj. w terminie trzech dni od ich stwierdzenia z jednoznacznym określeniem przedmiotu reklamacji i rodzaju wady.
7. W ramach gwarancji Sprzedający ma prawo wyboru jednej z następujących form realizacji zobowiązań gwarancyjnych:
a) naprawę reklamowanego wyrobu,
b) wymianę wadliwego wyrobu,
c) udzielenie bonifikaty obiektywnie odpowiadającej stwierdzonej wadzie i spowodowanego tą wadą obniżenia wartości użytkowej.
Wyklucza się jakiekolwiek inne możliwości realizacji gwarancji niż wyżej wymienione.
8. Sprzedający zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne w terminie do 2 (dwóch) tygodni.
9. Wypełnienie zobowiązań gwarancyjnych nastąpić powinno w możliwie najkrótszym czasie chyba, że z innych przyczyn (np. warunki pogodowe) Strony uzgodniły inny termin usunięcia wad.
Termin wykonania usługi może ulec zmianie z przyczyn niezawinionych od firmy „Megal” Sp. z o.o., o czym Kupujący zostanie poinformowany.
10. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne szkody powstałe w wyniku wymiany szyb, stolarki okiennej i drzwiowej dokonanej zgodnie ze sztuką budowlaną tj. za uszkodzenia elewacji oraz wykończeń otworów okiennych (glazura, terakota, boazeria itp.), okien i drzwi.

 

F. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy przez którąkolwiek ze stron, zapłaci ona karę umowną na następujących warunkach
a) Sprzedający zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 5% wartości umowy z powodu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego
b) Kupujący zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 5% wartości umowy z powodu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Kupującego
2. Odstąpienie od umowy bez wzajemnych roszczeń finansowych może nastąpić w każdym czasie jedynie za pisemną zgodą stron.
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego lub Sprzedającego z przyczyn leżących po stronie Kupującego, Kupujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów materiałów i prac wykonanych na poczet realizacji umowy.
Materiały wykorzystane do realizacji umowy, zostaną przekazane Kupującemu w terminie 14 dni od dnia zapłaty za materiały (pomniejszonej o wpłacone zaliczki) i prace wykonane
na poczet umowy.

 

G. ROZSTRZYGANIE SPORÓW
Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd Powszechny dla siedziby Sprzedającego.

 

H. INNE POSTANOWIENIA
1. Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzania w zamówionych wyrobach zmian technicznych spowodowanych postępem technicznym i technologicznym, co najmniej nie obniżających wartości użytkowych.
2. Ewentualne załączniki stanowią integralną część umowy.
3. Wszystkie zmiany powyższych warunków wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności zaakceptowane przez Kupującego i Zarząd Sprzedającego.
4. W sprawach nieuregulowanych powyższymi postanowieniami mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
5. Umowa jest sporządzana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

Szczegółowe warunki sprzedaży, dostaw i gwarancji „MEGAL” są dołączane do umów