Warunki sprzedaży, dostaw i gwarancji Megal dla firm

„MEGAL” zwany dalej Sprzedającym sprzedaje, a Kupujący kupuje towary określone w umowie na następujących warunkach:

 

A. CENA
1. Ceny ustalone w umowie są cenami netto (bez podatku VAT). Do ustalonych cen jest doliczany podatek VAT w wysokości obowiązującej dla kupowanych towarów w dniu podpisania umowy.
Sprzedający ma prawo do zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany stawek podatku VAT, jak również innych obciążeń podatkowych.
2. Jeśli w Umowie nie ustalono inaczej, to wysokość zaliczki w stosunku do wartości umowy wynosi 50% (pięćdziesiąt) procent dla zamówionego towaru.
3. W przypadku powstania zaległości płatniczych z tytułu nie wpłacenia przez Kupującego zaliczki w pełnej wysokości Sprzedający może odstąpić od umowy.

 

B. PŁATNOŚĆ I DOSTAWA
1. Realizacja ekspresowa rozpoczyna się w dniu otrzymania zamówienia i potwierdzeniu wpływu zaliczki.
2.Miejsce i termin dostawy/odbioru, jak również formy i terminy wpłaty zaliczki i płatności końcowej, ustalone są w treści umowy.
3. Wpłata zaliczki określonej w umowie jest warunkiem realizacji tejże umowy.
4. Za dzień dokonania płatności uważa się dzień wpływu należności na konto Sprzedającego.
5. Kupujący zobowiązuje się do odbioru zakupionych towarów w ustalonym terminie (terminach):
a) jeżeli Kupujący odbiera towar własnym transportem, Kupujący powiadomi Sprzedającego z minimum 2 dniowym wyprzedzeniem o terminie odbioru i odbierze towar  w godzinach pracy magazynu Sprzedającego, po wcześniejszym powiadomieniu  przez Sprzedającego o wykonaniu przedmiotu umowy. Magazyn czynny w dni powszednie w godz. 8.00 – 16.00.
b) w przypadku zakupu towarów z dostawą Sprzedający powiadomi Kupującego z minimum 2 dniowym  wyprzedzeniem o terminie dostawy
c) w przypadku zakupu towarów z montażem Sprzedający powiadomi Kupującego z minimum 2 dniowym wyprzedzeniem o terminie montażu
6. W razie zwłoki w udostępnieniu obiektu niezbędnego do wykonania montażu, jak również przerwy w jego  wykonaniu spowodowanych przez Kupującego i uniemożliwiających zakończenie prac montażowych, termin może ulec zmianie.
7. W  razie uszkodzenia w transporcie zakupionych towarów jak również z innych przyczyn od Sprzedającego nie zależnych, termin dostawy lub montażu może ulec zmianie o czym
Sprzedający  jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia Kupującego.
8. W przypadku odbioru zakupionych  towarów własnym transportem z magazynu Sprzedającego wszystkie ryzyka uszkodzenia lub utraty towarów przechodzą na Kupującego z chwilą dokonania odbioru towaru.  Odbiór ilościowy i jakościowy odbywa się przed załadunkiem.  Kupujący zobowiązany jest do odbioru zakupionego towaru przy użyciu środków transportu
przystosowanych do przewozu szkła budowlanego i stolarki okiennej.
9. W przypadku zakupu towarów z dostawą  wszystkie ryzyka uszkodzenia lub utraty towarów przechodzą na Kupującego z chwilą rozpoczęcia rozładunku, przy czym Kupujący zobowiązuje się do właściwego technicznego przygotowania i przeprowadzenia rozładunku oraz zapewnienia miejsca do składowania dostarczonego towaru.
10. W przypadku zakupu towarów z montażem  wszystkie ryzyka uszkodzenia lub utraty towarów przechodzą na Kupującego z chwilą  zakończenia montażu.

11. W przypadku opóźnienia w zapłacie leżącej po stronie Kupującego, Sprzedającemu przysługuje prawo do zmiany wartości zamówienia do cen bez rabatu.

12. W przypadku braku możliwości rozładunku z przyczyn leżących po stronie Kupującego pokryje on koszty składowania i ubezpieczenia w zryczałtowanej wysokości 0,33% wartości umowy dziennie, nadto koszty ponownego transportu.
13. W przypadku opóźnienia odbioru/dostawy z przyczyn leżących po stronie Kupującego, Kupujący pokryje koszty składowania w zryczałtowanej wysokości 0,33% wartości zamówienia dziennie, od dnia zgłoszenia gotowości do dnia odbioru towaru.
14. W przypadku opóźnienia terminu odbioru/dostawy z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego przez okres dłuższy niż 30 dni, Kupujący na prawo żądać jedynie kary umownej w wysokości odsetek ustawowych od kwoty wpłaconych zaliczek, liczonych od następnego dnia po upływie 30 dni od dnia zaplanowanego odbioru/dostawy do dnia rzeczywistego odbioru/ dostawy. W przypadku opóźnienia tylko części dostawy, naliczanie kary umownej następuje  proporcjonalnie do wielkości zaliczki.
15. Sprzedający zastrzega sobie prawo do realizowania dostawy partiami po wcześniejszym ustaleniu między stronami. W przypadku, gdy umowa jest realizowana przez Sprzedającego partiami, Kupujący zobowiązany jest do zapłaty  każdorazowo za dostarczony faktycznie towar, odliczając proporcjonalnie wpłaconą zaliczkę.
16. Przekazanie towarów Kupującemu odbywa się zawsze na podstawie protokołu odbioru. Podpisanie protokołu przez obie strony bez zastrzeżeń oznacza, że towar lub jego uzgodniona partia przekazana została w ilości ujętej w protokole i nie posiada wad jawnych.
17. W przypadku odmowy udziału przy odbiorze prac przez Kupującego, Sprzedający może dokonać odbioru jednostronnie.

 

C. ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI
1. Sprzedający zastrzega sobie prawo własności wszystkich towarów objętych umową i dostarczonych Kupującemu (zarówno zamontowanych jak i nie zamontowanych) do chwili zapłaty
całej należności Sprzedającemu, wynikającej z wartości umowy oraz ewentualnych dodatkowych kosztów transportu lub odsetek za zwłokę. W takim przypadku Sprzedający zastrzega sobie prawo do zatrzymania ruchomych części jak. np. skrzydeł do czasu uregulowania należności.
2. W przypadku, gdy Kupujący czeka na zlecenie bądź jako pośrednik, przyjmuje na siebie całkowitą odpowiedzialność za skutki wykonania przez Sprzedającego uprawnień, o których mowa
w punkcie C1, o czym zobowiązany jest powiadomić Zleceniodawcę lub ostatecznego nabywcę (inwestora).

 

D. REKLAMACJE WAD JAWNYCH PRZY ODBIORZE
1. Reklamacje ilościowe oraz stwierdzenie wad jawnych, takich jak np.: uszkodzenia mechaniczne, pęknięcia i stłuczenia szkła czy głębokie zarysowania, powinny być zaznaczone w protokole
odbioru pod rygorem utraty wszelkich roszczeń z tego tytułu.
2. Wady nieistotne, które po zamontowaniu nie mają wpływu na jego wartość użytkową jak np. zarysowania zewnętrznych stron ościeżnic, nie podlegają reklamacji i nie są objęte gwarancją.

 

E. GWARANCJA    
1. Sprzedający udziela na zakupione towary 12 miesięcznej  gwarancji, której bieg rozpoczyna się od dnia odbioru, dostawy lub montażu.
2. Uprawnienia z tytułu gwarancji są związane z prawem własności i powstają w momencie uregulowania wszelkich płatności związanych z zakupionym/dostarczonym towarem.
3. Sprzedający gwarantuje wysoką jakość wyrobów i ich zgodność z odpowiednimi normami i tolerancjami właściwymi dla typu wyrobów.
Na szkło obowiązują normy: PN-EN ISO 12543-5; PN-EN ISO 12543-6; PN-EN 1279.
Szyby specjalistyczne mogą zostać trwale oznakowane znakiem Producenta o średnicy 30mm.
4. Gwarancja nie obejmuje:
a) uszkodzeń mechanicznych powstałych z winy Kupującego lub osób trzecich,
b) uszkodzeń wynikających w użytkowania niezgodnego z instrukcją użytkowania i serwisu, przekazaną przez Sprzedającego, Kupującemu
c) uszkodzeń powstałych z powodu nieprawidłowego montażu
d) uszkodzeń powstałych na skutek normalnego zużycia
5.  Szkło przetworzone nie podlega reklamacji.
6.  Zgłoszenia wad ukrytych muszą być składane w formie pisemnej, niezwłocznie tj. w terminie trzech dni od ich stwierdzenia z jednoznacznym określeniem przedmiotu reklamacji i rodzaju
wady.
7. W ramach gwarancji Sprzedający ma prawo wyboru jednej z następujących form realizacji zobowiązań gwarancyjnych:
a) naprawę reklamowanego wyrobu,
b) wymianę wadliwego wyrobu,
c) udzielenie bonifikaty obiektywnie odpowiadającej stwierdzonej wadzie i spowodowanego tą wadą obniżenia wartości użytkowej. Wyklucza się jakiekolwiek inne możliwości realizacji gwarancji niż wyżej wymienione.
8.  Sprzedający zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne w terminie do 2 (dwóch) tygodni.
9.  Wypełnienie zobowiązań gwarancyjnych nastąpić powinno w możliwie najkrótszym czasie chyba, że z innych przyczyn (np. warunki pogodowe) Strony uzgodniły inny termin usunięcia wad. Termin wykonania usługi może ulec zmianie z przyczyn niezawinionych od firmy „Megal” Sp. z o.o., o czym Kupujący zostanie poinformowany.
10. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne szkody powstałe w wyniku wymiany szyb, stolarki okiennej i drzwiowej dokonanej zgodnie ze sztuką budowlaną tj. za uszkodzenia elewacji oraz wykończeń otworów okiennych (glazura, terakota, boazeria itp.), okien i drzwi.
11. Sprzedający nie odpowiada za uszkodzenia nie ujawnionych przez Kupującego instalacji  energetycznych, gazowych,wodnych, kanalizacyjnych, alarmowych itp.

 

F. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez którąkolwiek ze stron, zapłaci ona karę umowną na następujących warunkach
a) Sprzedający zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 5% wartości umowy z powodu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego
b) Kupujący zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 5% wartości umowy z powodu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Kupującego
2.  Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w zakresie całości lub części przedmiotu umowy w terminie 3 (trzech) dni od daty podpisania umowy pod warunkiem zapłacenia Sprzedającemu kwoty odpowiadającej poniesionym nakładom
3.  Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od od umowy w zakresie całości lub części przedmiotu umowy na 3 dni przed terminem odbioru, dostawy lub montażu pod warunkiem zwrotu wpłaconej przez Kupującego zaliczki.
4. Odstąpienie od umowy bez wzajemnych roszczeń finansowych może nastąpić w każdym czasie jedynie za pisemną zgodą stron.
5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego lub Sprzedającego z przyczyn leżących po stronie Kupującego, Kupujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów materiałów i prac wykonanych na poczet realizacji umowy.
Materiały wykorzystane do realizacji  umowy, zostaną przekazane Kupującemu w terminie 14 dni od dnia zapłaty za materiały (pomniejszonej o wpłacone zaliczki) i prace wykonane na poczet umowy.

 

G. ROZSTRZYGANIE SPORÓW
Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd Powszechny dla siedziby Sprzedającego.

 

H. INNE POSTANOWIENIA
1. Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzania w zamówionych wyrobach zmian technicznych spowodowanych postępem technicznym i technologicznym, co najmniej nie obniżających wartości użytkowych.
2. Błędy oczywiste w zamówieniu (np. rachunkowe) uprawniają Sprzedającego do korekty wartości umowy, przy czym Kupujący musi być o tym powiadomiony pisemnie. Kupujący musi wyrazić zgodę na taką zmianę lub może zrezygnować z umowy. Termin odbioru/dostawy ulega przesunięciu o liczbę dni jaka upłynie od daty pisemnego powiadomienia do daty otrzymania
odpowiedzi.
3. Ewentualne załączniki stanowią integralną część umowy.
4. Przy demontażu okien w całości cena montażu okien wzrasta o 100%.
5. Wszystkie zmiany powyższych warunków wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności zaakceptowane przez Kupującego i Zarząd Sprzedającego.
6. W sprawach nieuregulowanych powyższymi postanowieniami mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
7. Umowa jest sporządzana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

Szczegółowe warunki sprzedaży, dostaw i gwarancji „MEGAL” są dołączane do umów.